author-avatar

درباره admin

مریم مصلحی کارشناس ارشد مراقبت ویژه پرستاری و مدرس رسمی احیای پایه و پیشرفته از انجمن قلب آمریکا علاقه شدیدی به آموزش، هم در بعد تخصصی و هم در جامعه دارم و سعی کردم هر آنچه که می تونه به انجام درست اقدامات درمانی کمک کنه و یا از مشکلات احتمالی،پیشگیری کنه به کار ببندم. شاید همین مساله باعث شده که برای انجام درست هرکاری، علاوه بر آموزش، به سایر اقدامات هم،فکر کنم و در حد توانم براش طرح و ایده بدم و هر طرحی که در توانم بود عملی کنم.